Logo

Platforma zakupowa DB Cargo Polska S.A. We support free Ukraine

Information clause 

Obowiązek informacyjny dla spółki: DB CARGO POLSKA S.A.
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez DB Cargo Polska SA

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest DB CARGO POLSKA S.A. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 337, e-mail: dbcargo.pl@deutschebahn.com.

2. Powołaliśmy Pełnomocników do spraw Ochrony Danych Osobowych w naszej organizacji, którymi są:
• Barbara Solarska
• Katarzyna Oleksik
• Dariusz Kańtoch,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych. Możesz się z nimi skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@deutschebahn.com lub pisemnie na adres siedziby spółki.

3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz dla zabezpieczenia i ochrony przed ewentualnymi Twoimi roszczeniami lub osób trzecich, jeśli takie się pojawią.

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

8. Odbiorcami twoich danych osobowych będą podmioty z naszej grupy kapitałowej, pracownicy administratora danych osobowych na podstawie udzielonego upoważnienia, podwykonawcy, czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmy księgowym, firmy prawnicze, firmy informatyczne, ubezpieczyciele i likwidatorzy szkód, firmy konsultingowe oraz upoważnione instytucje, gdy wymagają tego przepisy prawa (np. Urząd Skarbowy).

9. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.